INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Din integritet är viktig för oss och därför vill vi ge dig mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter på rePULSE®. Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft och börjar gälla som lag i samtliga EU-länder. I Sverige ersatte Dataskyddsförordningen personuppgiftslagen (PuL). Syftet med den nya förordningen är att förbättra ditt skydd vid behandling av dina personuppgifter.

Vi vill att du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till rePULSE® och har därför vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder för att skydda de uppgifter vi har bl.a. mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Texten nedan beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen. Du kan även läsa mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida.

Personuppgifter utgörs av olika kategorier av uppgifter såsom namn, adress (hem och arbete), befattning och andra kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter ska uppfylla grundläggande principer, som bl.a. innebär att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med ändamålen och ska inte heller sparas längre än nödvändigt.

rePULSE® kommer att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för förberedelse, administration samt säkerställandet av att varumärket rePULSE® används på ett korrekt sätt i enlighet med kundavtal. Vi samlar enbart in vissa personuppgifter om dig. “Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du besöker våra arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, medverkar vid kurs eller föreläsning, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, hem- samt jobbadress, telefonnummer, e-postadress, jobbtitel och bransch. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för nyhetsbrev, kampanjer samt marknads- och kundanalyser

Information om personuppgiftsbehandlingen lämnas till dig om du begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till kunder, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande, en s.k. personuppgiftsincident, och om det finns risk för till exempel identitetsstöld eller identitetsbedrägeri. Sådan information tillhandahålls kostnadsfritt i skriftlig form som kan vara elektronisk.

Du som kund har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt även rätt att kunna komplettera personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifter rättas på kundens begäran ska rePULSE® informera ev. extern part om rePULSE® lämnat ut uppgifterna, ifall så är möjligt och det inte skulle innebära en alltför betungande uppgift för rePULSE®. Kunden har i sådant fall rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Du har rätt att be att om att dina personuppgifter raderas i följande fall:

  • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,
  • om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket,
  • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas i detta syfte,
  • om personuppgifterna har behandlats olagligt,
  • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran ska rePULSE® informera ev. externa parter om raderingen ifall uppgifterna lämnats ut, om det är möjligt och det inte skulle innebära en alltför betungande uppgift. Du har i sådant fall rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Du som kund har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas på så sätt att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Denna rätt gäller bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och en sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direktmarknadsföring får rePULSE®  inte längre behandla uppgifterna för sådant ändamål.

Du har under vissa omständigheter rätt att begära ut dina personuppgifter i syfte att använda dem på annat håll. I sådant fall ska rePULSE® underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter under förutsättning att behandlingen av personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från den registrerade och att det bara gäller sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Du har även i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de behandlas för eller så länge som krävs enligt lag och andra författningar. 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

 rePULSE AB är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter, kontakta oss på telefon 079-334 79 91 eller via e-post info@repulse.se, se vidare vår hemsida https://repulse.se/.

SHOPPING BAG 0