Vad är rePULSE®?

rePULSE® är en välbeprövad arbetsmetod för Impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE® får du den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över dina känslor och impulser.

Bristande Impulskontroll

Bristande Impulskontroll kan visa sig på flera olika sätt. En person som har för lite impulskontroll kan vara utagerande med oförmåga att kontrollera sina impulsiva beteenden. En person som har för mycket impulskontroll kan istället vara inåtvänd och visa tecken på depressiva beteenden. Oavsett vilken problematik man har med sin impulskontroll så kan man genom rePULSE® få den kunskap som krävs för att kunna förändra sitt beteende.

Hur fungerar rePULSE®?

Arbetet med rePULSE®metoden är uppbyggt utifrån 10 individuella samtal där man tillsammans undersöker och identifierar vad som ligger bakom olika beteenden och känslor. Under samtalen arbetar man som ett team bestående av en “Forskare” (som är expert på sig själv) och en “Forskarassistent”. “Forskaren” uppmuntras att sätta ord på sina tankar och känslor med hjälp av forskarassistentens undersökande frågor. Genom att identifiera olika känslor och lära känna sina reaktionsmönster kan forskaren därefter välja ett nytt agerande.

Träning av Sociala Färdigheter

Att veta hur man ska agera och bete sig i olika sociala situationer är något många förväntas kunna redan från tidig ålder. Men om man inte har fått lära sig det kan samvaron och kommunikationen med omgivningen bli problematisk. I rePULSE® arbetar vi med de grundläggande Sociala Färdigheter som krävs för att på ett bra sätt kunna samspela och kommunicera med andra för att lättare skapa goda relationer och förebygga onödiga konflikter.


VARFÖR VÄLJA rePULSE®?

1

Kan användas av alla åldrar

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser på ett konstruktivt sätt är något alla behöver. Detta gäller inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. Med hjälp av våra arbetsböcker kan rePULSE® anpassas för arbete med alla åldrar och mognadsnivåer. Desto tidigare man börjar desto lättare är det, men det är aldrig för sent.

2

Konkret arbetsmaterial

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är konkreta och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud av arbetsmaterial och strukturerade arbetsböcker som gör det både enklare och roligare att arbeta med metoden.

3

Skräddarsys utifrån varje unik person och behov

Alla människor är unika med olika svårigheter och möjligheter, därför är metoden utformad för att kunna anpassas utifrån varje person och deras behov. Med rePULSE® arbetar vi alltid utifrån personens individuella förutsättningar och behov.

4

Ett samarbete på högsta nivå

Ett respektfullt och ömsesidigt samarbete är grundläggande för att nå allra bästa resultat. I rePULSE® arbetar vi som ett team bestående av en forskare- som är expert på sig själv och en forskarassistent som hjälper forskaren att undersöka sina beteenden.

1

Kan användas av alla åldrar

Att lära sig hantera känslor, tankar och impulser på ett konstruktivt sätt är något alla behöver. Detta gäller inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. Med hjälp av våra arbetsböcker kan rePULSE anpassas för arbete med alla åldrar och mognadsnivåer. Desto tidigare man börjar desto lättare är det, men det är aldrig för sent.

2

Konkret arbetsmaterial

Det finns ett stort behov av arbetsmaterial och verktyg som är konkreta och tilltalande. Vi har därför tagit fram ett brett utbud av arbetsmaterial och strukturerade arbetsböcker som gör det både enklare och roligare att arbeta med metoden.

3

Skräddarsys utifrån varje unik person och behov

Alla människor är unika med olika svårigheter och möjligheter, därför är metoden utformad för att kunna anpassas utifrån varje person och deras behov. Med rePULSE arbetar vi alltid utifrån personens individuella förutsättningar och behov.

4

Ett samarbete på högsta nivå

Ett respektfullt och ömsesidigt samarbete är grundläggande för att nå allra bästa resultat. I rePULSE arbetar vi som ett team bestående av en forskare- som är expert på sig själv och en forskarassistent som hjälper forskaren att undersöka sina beteendemönster genom att ställa undersökande frågor.

Vilka använder rePULSE® idag?

rePULSE® används dagligen inom förskolan, skolan, socialtjänst, BUP, behandlingshem och andra institutioner runtom i Sverige och Norge. Vi har sedan år 2000 utbildat över 7000 personer i rePULSE® och metoden finns idag representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner. Enligt en tidigare undersökning från Socialstyrelsen så är rePULSE® en av Sveriges tre mest använda metoder inom HVB-verksamheter.

Vilka använder rePULSE idag?

rePULSE används dagligen inom förskolan, skolan, socialtjänst, BUP, behandlingshem och andra institutioner runtom i Sverige och Norge. Vi har sedan år 2000 utbildat över 6 000 personer i rePULSE och metoden finns idag representerad inom 240 av Sveriges 290 kommuner. Enligt en tidigare undersökning från Socialstyrelsen så är rePULSE en av Sveriges tre mest använda metoder inom HVB verksamheter.

Intervju med Joakim Stemansson
Familjebehandlare Socialtjänsten Hallsberg

Presentation av Emily Engdahl, Esperedsskolan
Elevcoach och Hälsopedagog

föreläsning – “Det var ingen som frågade”
gunilla dobrin och fältsekreterare per ebenfeldt

Föreläsning i ämnet “rePULSE® Skolnärvaro – Alla barn och unga i skolan”.  Inspelat av Halmstad kommun
Innehåll: Vad är rePULSE®? – Mognadsutveckling – Känslokunskap – Socialt samspel – Mognadshuset – rePULSE® Förhållningssätt – Eleven – Klassen – Föräldrarna

VANLIGA FRÅGOR

Historien bakom rePULSE®

Bakom rePULSE®metoden står Gunilla Dobrin som i många år arbetat terapeutiskt med barn, ungdomar och vuxna med impulsstyrda och destruktiva beteenden. Här får ni ta del av hennes historia om hur arbetet med rePULSE®metoden växte fram.

“Det daltas för mycket med dem”

Under min nästan livslånga erfarenhet av att arbeta med barn och unga så har jag alldeles för ofta hört det uttrycket som en förklaring till barn och ungdomars felaktiga beteenden, och varje gång blir jag lika upprörd.

Kan det istället vara så att det daltats för lite med dem?

Barn och ungdomar som inte alltid beter sig som man förväntar sig blir ofta utsatta för bestraffningar, kritik och anklagelser från sin omgivning. Vi lär dem inte hur de ska göra men ändå tror vi att de ska kunna leva upp till alla de förväntningar vi har på dem. Jag insåg att det fanns ett stort behov av att hjälpa barn och ungdomar med att istället få tillgång till och fylla på med de kunskaper som de saknade.

Tillsammans utvecklade vi den samtalsstruktur som används än idag

Under min tid som behandlingsansvarig på en institution för kriminellt belastade ungdomar utgick man först från att de skulle behandlas för sin ilska, och att detta gjordes bäst i grupp. Men de flesta var inte arga och de ville inte alls ha samtal i grupp. Jag började leta efter alternativa metoder och hittade ART metoden som ursprungligen var ämnad för grupper. Jag omvandlade den istället till en individuell metod med utgångspunkten att varje person är unik med sina egna kunskapsluckor och svårigheter. Med stor hjälp av ungdomarna utvecklade vi en samtalsstruktur som fungerade för dem, och som fungerar än idag.

”Det blir alldeles svart- jag vet inte vad jag gör”

Många av de ungdomarna jag mötte där hade oerhört svårt för att sätta ord på sina tankar och känslor. Deras oförmåga att förstå och hantera sina känslor skapade en frustration som de istället tog ut på sin omgivning. Under de individuella samtalen fokuserade vi därför på att lära ungdomarna att sätta ord på vad de tänkte och kände för att bättre förstå varför de agerade som de gjorde.

Jag ville hitta ett sätt att ge dem hopp, förståelse och övertygelse om att man faktiskt kan ändra sina beteenden. Vi tränade på att känna igen kroppens signaler för att hinna ”tänka efter före” och därigenom kunna agera på mer funktionella sätt.

Den svarta lådan

Under detta arbete samlade vi även in och tränade på olika känsloord som användes för att hitta rätt ord för känslorna de upplevde. Vi samlade alla ord i en ljusgrå ask och en dag när jag hade samtal med en ung kille pekade han på asken och sa -”Jag tycker att du skall måla asken svart” och jag frågade honom varför? Han svarade genast -”Jag har hört att alla flygplan har en svart låda där all viktig information sparas”…

En artikel i GP blev början för rePULSE®

1998 skrev skrev GP en artikel om metoden där de även intervjuade Micke som jag arbetade med under hans tid på institution. I artikeln beskriver Micke hur han tidigare hade älskat våldet, men att han efter våra samtal visste bättre och lämnade våldet bakom sig. Efter att artikeln publicerats kom förfrågningar från skolor, socialtjänst och föräldrar runtom hela Sverige. Alla hade barn och ungdomar som behövde hjälp med sin impulskontroll.

Efterfrågan blev allt större och metodens goda resultat spred sig. När både kommunala och privata arbetsplatser kom med förfrågningar om att få utbilda sin personal så bestämde jag mig för att grunda rePULSE® och börja hålla utbildningar på heltid. År 2000 hölls de första kurserna i rePULSE® och idag har över 6000 personer utbildats.

 

“Det är till stor del tack vare ungdomarna på institutionen som jag har lyckats utforma rePULSE®metoden, något som bidragit till att tusentals barn runtom i landet fått hjälp med att kontrollera och förändra sina beteenden”.

 

Historien bakom rePULSE

Bakom rePULSE metoden står Gunilla Dobrin som i många år arbetat terapeutiskt med barn, ungdomar och vuxna med impulsstyrda och destruktiva beteenden. Här får ni ta del av hennes historia om hur arbetet med rePULSE metoden växte fram.

“Det daltas för mycket med dem”

Under min nästan livslånga erfarenhet av att arbeta med barn och unga så har jag alldeles för ofta hört det uttrycket som en förklaring till barn och ungdomars felaktiga beteenden, och varje gång blir jag lika upprörd.

Kan det istället vara så att det daltats för lite med dem?

Barn och ungdomar som inte alltid beter sig som man förväntar sig blir ofta utsatta för bestraffningar, kritik och anklagelser från sin omgivning. Vi lär dem inte hur de ska göra men ändå tror vi att de ska kunna leva upp till alla de förväntningar vi har på dem. Jag insåg att det fanns ett stort behov av att hjälpa barn och ungdomar med att istället få tillgång till och fylla på med de kunskaper som de saknade.

Tillsammans utvecklade vi den samtalsstruktur som används än idag

Under min tid som behandlingsansvarig på en institution för kriminellt belastade ungdomar utgick man först från att de skulle behandlas för sin ilska, och att detta gjordes bäst i grupp. Men de flesta var inte arga och de ville inte alls ha samtal i grupp. Jag började leta efter alternativa metoder och hittade ART metoden som ursprungligen var ämnad för grupper. Jag omvandlade den istället till en individuell metod med utgångspunkten att varje person är unik med sina egna kunskapsluckor och svårigheter. Med stor hjälp av ungdomarna utvecklade vi en samtalsstruktur som fungerade för dem, och som fungerar än idag.

”Det blir alldeles svart- jag vet inte vad jag gör”

Många av de ungdomarna jag mötte där hade oerhört svårt för att sätta ord på sina tankar och känslor. Deras oförmåga att förstå och hantera sina känslor skapade en frustration som de istället tog ut på sin omgivning. Under de individuella samtalen fokuserade vi därför på att lära ungdomarna att sätta ord på vad de tänkte och kände för att bättre förstå varför de agerade som de gjorde.

Jag ville hitta ett sätt att ge dem hopp, förståelse och övertygelse om att man faktiskt kan ändra sina beteenden. Vi tränade på att känna igen kroppens signaler för att hinna ”tänka efter före” och därigenom kunna agera på mer funktionella sätt.

Den svarta lådan

Under detta arbete samlade vi även in och tränade på olika känsloord som användes för att hitta rätt ord för känslorna de upplevde. Vi samlade alla ord i en ljusgrå ask och en dag när jag hade samtal med en ung kille pekade han på asken och sa -”Jag tycker att du skall måla asken svart” och jag frågade honom varför? Han svarade genast -”Jag har hört att alla flygplan har en svart låda där all viktig information sparas”…

En artikel i GP blev början för rePULSE

1998 skrev skrev GP en artikel om metoden där de även intervjuade Micke som jag arbetade med under hans tid på institution. I artikeln beskriver Micke hur han tidigare hade älskat våldet, men att han efter våra samtal visste bättre och lämnade våldet bakom sig. Efter att artikeln publicerats kom förfrågningar från skolor, socialtjänst och föräldrar runtom hela Sverige. Alla hade barn och ungdomar som behövde hjälp med sin impulskontroll.

Efterfrågan blev allt större och metodens goda resultat spred sig. När både kommunala och privata arbetsplatser kom med förfrågningar om att få utbilda sin personal så bestämde jag mig för att grunda rePULSE och börja hålla utbildningar på heltid. År 2000 hölls de första kurserna i rePULSE och idag har över 6000 personer utbildats.

 

“Det är till stor del tack vare ungdomarna på institutionen som jag har lyckats utforma rePULSE metoden, något som bidragit till att tusentals barn runtom i landet fått hjälp med att kontrollera och förändra sina beteenden”.

 


Image

Prenumerera på rePULSE® nyhetsbrev


Få värdefulla tips om rePULSE®metoden direkt från Gunilla Dobrin


Mejladress


Kompetensnivå
Helt ny till rePULSE®
Har använt rePULSE® tidigare
Använder rePULSE® regelbundet


rePULSE® nyhetsbrev innehåller tips och inspiration om rePULSE®, våra kurser och vårt arbetsmaterial. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Metoden rePULSE®

rePULSE® är en välbeprövad och omfattande arbetsmetod för impulskontroll, känslokunskap och träning av sociala färdigheter. Tack vare metodens tydliga arbetsstruktur och konkreta material är den både lätt att lära och arbeta med, oavsett ålder eller beteendeproblematik.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, uppdragsutbildningar, föreläsningar, handledning och arbetsmaterial för alla som vill lära sig att använda och arbeta med rePULSE®metoden. Vi håller utbildningar i Sverige och Norge, vi vänder oss till allt från skolpersonal, socialtjänst, till enskilda privatpersoner.

Verksamheten

rePULSE AB är ett utbildningsföretag som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av rePULSE®metoden. Vi har sedan dess utbildat över 7 000 personer inom rePULSE® och metoden finns representerad inom 260 av Sveriges 290 kommuner.

Kontakt

Ring eller maila oss gärna om du har några frågor!

E-post
info@repulse.se

Telefon
+46 (0)73-417 11 62